นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ MGB

          ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์แม่ทองสุกบล็อกเชน (MGB) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ MGB รวมถึงนโยบายการรักษาความปลอดภัย และตัวเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ในการใช้ระบบ MGB โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัทฯ หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนเพื่อขอใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจาก MGB

บริษัทฯ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ MGB ได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MGB ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ MGB

บริษัทฯ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรม การสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับบริษัทฯ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บบริษัทฯ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ อาจใช้ระบบ "คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ MGB โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดยบริษัทฯ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ MGB


การเคารพสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่าน

          เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ MGB จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ใช้บริการเพื่อนำไปตรวจสอบ เพื่อใช้กับบริการแอพพลิเคชั่น หรือเวปไซต์นี้ MGB ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิประโยชน์ MGB ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการ MGB อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก ทั้งนี้ MGB ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ที่จัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย


ข้อมูลที่ MGB รวบรวมและเก็บรักษาไว้

          MGB จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เป็นต้น) ข้อมูลการทำธุรกรรม และ/หรือข้อมูลอื่นใด ไม่ว่าเป็นข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ โดยตรง หรือข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากการที่ท่านทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการของ MGB ผ่านช่องทางสาขา เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน MGB Call Center และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใด หรือข้อมูลที่ MGB เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นใดที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานราชการ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทพันธมิตรของบริษัทฯ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านในการทำธุรกรรมและ/หรือใช้บริการกับบริษัทๆ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ


การใช้ข้อมูลของท่าน

          MGB จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการทำธุรกรรม และ/หรือการใช้บริการของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทฯ ซึ่งรวมถึง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้ใช้ และ/หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใด ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่าง บริษัทฯ และท่าน และปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

          ท่านมีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน และ MGB จะเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ สถาบันการเงิน และ/หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย และ/หรือผู้ให้บริการ Cloud Computing ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้ท่านสามารถทำธุรกรรม และ/หรือใช้บริการที่ท่านประสงค์ได้
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดำเนินการทางกฎหมาย
 • การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล
 • การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกที่ธนาคารได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลดังกล่าวได้

สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรณีท่านใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลกับ MGB

          ท่านมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ กรณีที่ท่านใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัลกับระบบ MGB

 • สิทธิ์ขอเข้าถึงข้อมูลของท่าน
 • สิทธิ์ขอให้ MGB ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลของท่านเป็นปัจจุบัน
 • สิทธิ์ขอให้ MGB ดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
 • สิทธิ์ไม่อนุญาตให้ MGB นำข้อมูลของท่านไปประมวลผล เว้นแต่กรณีที่ MGB มีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลของท่านต่อไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน หรือโดยอาศัยสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายอื่น โปรดแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิ์ของท่านผ่าน MGB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2770 7777 และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่ MGB กำหนด (กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น) โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการแจ้งความประสงค์ดังกล่าว หากบริษัทฯ ปฏิเสธคำขอข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

หมายเลขประจำตัวผู้ใช้บริการ (User ID) และรหัสลับส่วนตัว (Password)

บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากกระบวนการปกติที่ใช้ในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะติดต่อท่านเพื่อสอบถาม User ID, Password หมายเลขบัญชี หรือข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่าน ดังนั้น หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งบริษัทฯ ที่ MGB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2770 7777 หรือติดต่อหน่วยงานของบริษัทฯ ที่ท่านใช้บริการอยู่

ท่านควรเก็บ User ID และ Password ไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือบันทึกข้อมูลดังกล่าวบนสื่อใด ๆ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใด ๆ เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะทราบข้อมูลเหล่านี้เพียงผู้เดียวเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีและจะไม่มีนโยบายใด ๆ ที่จะสอบถาม User ID และ Password ของท่าน หากท่านสงสัยว่า User ID และ/หรือPassword ของท่านอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และได้มีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งบริษัทฯ ทันที

บริษัทฯ จะทราบ User ID แต่ท่านจะทราบ Password ของท่านเพียงผู้เดียว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Password ของท่านจะได้รับการป้องกันให้ปลอดภัยอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ท่านควรตระหนักถึงและปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันและรักษาสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่านในการใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ

 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เห็น Password ของท่าน ขณะที่ท่านล็อกอินเข้าเว็บไซต์ MGB
 • พยายามจำ Password ของท่าน และไม่บันทึก Password ของท่านไว้ในที่ใด ๆ
 • เปลี่ยน Password ของท่านเป็นประจำ และไม่นำ Password เดิมของท่านกลับมาใช้ใหม่
 • ไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็น Password ของท่าน ซึ่งอาจทำให้สามารถคาดเดาได้ง่าย เช่น นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือวันเกิด เป็นต้น
 • Password ต้องมีความยาวไม่ต่ำกว่า 6 ตัวอักษร โดยอาจประกอบด้วยตัวเลข หรือตัวอักษรก็ได้ และไม่ควรเป็นคำที่อยู่ในพจนานุกรม
 • เปลี่ยน Password ของท่านทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีบุคคลอื่นทราบ Password ของท่าน
 • ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้าระบบโดยใช้ User ID และ Password ของท่าน มิฉะนั้น ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อธุรกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจากการใช้ User ID และ Password ดังกล่าว
 • ควรใช้ User ID และ Password ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วนตัวที่ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีการติดตั้งเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ ที่จะสามารถเรียกคืนข้อมูลหรือเปิดเผย User ID และ Password ดังกล่าว ให้แก่บุคคลอื่นได้
 • ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ เนื่องจากอาจมีโปรแกรมบางอย่างที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ซึ่งสามารถดักจับและเรียกคืนข้อมูลที่สำคัญของท่านได้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

          ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ MGB ฉบับล่าสุดได้ในหน้าเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ MGB ได้ทุกเมื่อ และบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วหากบริษัทฯ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสาระสำคัญที่กระทบสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของท่าน


การติดต่อสื่อสารกับ MTS

          กรณีท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ ไม่ว่าในกรณีเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดพลาด ข้อสงสัยของการเคลื่อนไหวบัญชีหรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ท่านจะต้องแจ้งบริษัทฯโดยการติดต่อ MGB Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2770 7777 หรือส่งหนังสือมายังแผนกที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ท่านจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทฯ

 • ชื่อและหมายเลขบัญชีของท่าน
 • จำนวนที่ผิดพลาดโดยประมาณ
 • ประเภทของธุรกรรมหรือกิจกรรม รวมทั้งวันและเวลาของเหตุการณ์ดังกล่าว
 • รายละเอียดของความผิดพลาดและหมายเลขอ้างอิง (Reference Code) (ถ้ามี) 
 • ชื่อและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้ง Email Address (ถ้ามี) 
 • หลังจากบริษัทฯได้รับข้อมูลความผิดพลาดหรือกิจกรรมที่ผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความผิดพลาดหรือความผิดปกติดังกล่าวโดยทันที และแจ้งท่านให้ทราบผลการตรวจสอบดังกล่าวโดยเร็ว