เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

(อ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วน ในกรณีลูกค้ายอมรับเงื่อนไข กดยอมรับเงื่อนไขด้านล่างสุด)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] กับ บริษัท แม่ทองสุก โกลด์สมิท จำกัด  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 121/7 ชั้น 1 โครงการดิโอลด์สยามพลาซ่า ถนนพาหุรัด วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ต่อไปในข้อกำหนดนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเมื่อท่านได้กดหรือคลิกที่คำว่า "ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงข้างต้น" จะถือเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้แล้ว และถือว่าท่านได้อ่านพร้อมทั้งทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ และท่านยอมรับที่จะผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ทุกประการ


ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่ข้อกำหนดฉบับนี้จะทำให้สามารถตีความได้เป็นอย่างอื่น ในข้อกำหนดฉบับนี้ คำว่า

1.1. “ลูกค้า” หมายถึง ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ยอมรับและตกลงผูกพันตนตามข้อกำหนดฉบับนี้ สำหรับการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] กับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
1.2. “โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย[MTS Gold Blockchain]” หมายถึง โครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถซื้อทองคำผ่านช่องทางการทำธุรกรรมออนไลน์ ที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) เป็นเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือของการทำธุรกรรมทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
1.3. “การทำธุรกรรมออนไลน์” หมายถึง การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ และ/หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ และ/หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเข้าข่ายเป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544
1.4. “ทองคำ” หมายถึง ทองคำแท่งประเภท 96.5% และ/หรือทองคำแท่งประเภท 99.99%
1.5. “หน่วยทองคำ” หมายถึง หน่วยวัดน้ำหนักของทองคำเป็นกรัม
1.6. “หน่วยส่งมอบทองคำ” หมายถึง หน่วยวัดน้ำหนักของทองคำแท่งตามประกาศสมาคมค้าทองคำซึ่งมีหน่วยวัดน้ำหนักเท่ากับ 1 กรัม และ 1 สลึง หรือเท่ากับ 3.811 กรัม และ 2 สลึง หรือเท่ากับ7.622 กรัม และ 1 บาท หรือเท่ากับ 15.244 กรัม
1.7. “ราคาซื้อขายทองคำของบริษัทฯ” หมายถึง ราคารับซื้อและราคาขายออกของทองคำที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา
1.8. “ทรัพย์สินของลูกค้า” หมายถึง ทองคำที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทฯ ภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งลูกค้าเก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ
1.9. “รหัสประจำตัวลูกค้า(Username)” หมายความว่า รหัสส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
1.10. “รหัสผ่าน (Password)” หมายความว่า รหัสผ่านส่วนบุคคลของลูกค้าที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
1.11. “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาทองคำของตลาดโลก ซึ่งใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดยICE Benchmark Administration เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ : London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)

ข้อ 2. ข้อตกลงเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

2.1. ลูกค้าตกลงเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงยอมรับลูกค้าเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
2.2. ลูกค้าตกลงชำระบรรดาค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอากรที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฉบับนี้ เช่น ค่าธรรมเนียมหักบัญชีของธนาคาร เป็นต้น ให้แก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลาและตามอัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมหรือจำนวนเงินใดๆ ที่ลูกค้าต้องชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราหรือจำนวนที่เปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ
2.3. ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และลักษณะการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฉบับนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยบรรดาข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวกับ ลูกค้า บัญชีของลูกค้า และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายทองคำของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร สื่อบันทึกเสียง และ/หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือสิ่งอื่นใดให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นใดในเครือของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล คำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ คำสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลเครดิต กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
2.4. นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้ ลูกค้าตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเพณีทางการค้าในการซื้อขายทองคำมาใช้บังคับกับลูกค้าด้วย
2.5. ลูกค้าขอรับรองว่าข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวกับรายละเอียดของลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดนี้ ลูกค้าตกลงแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของลูกค้าที่เกิดจากการที่ลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าไม่มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ
2.6. ลูกค้าตกลงสละบรรดาสิทธิเรียกร้อง สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับเนื่องจากการกระทำ งดเว้นกระทำการ ของบุคคลอื่นใดอันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ
2.7. ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อหรือขายทองคำตามข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าครั้งใด ธุรกรรมใด เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ บรรดาข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำตามข้อกำหนดฉบับนี้จากพนักงานคนใดของบริษัทฯ ไม่มีผลผูกพันใด ๆ ต่อบริษัทฯ และไม่มีผลให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น
2.8. ลูกค้ายอมรับว่าการเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]กับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน ที่บริษัทฯ จะมีภาระผูกพันในอันที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกค้าในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ลูกค้า อีกทั้ง ทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ นั้น จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกองทุนคุ้มครองเงินฝาก หรือองค์กรอื่นใดที่มีหน้าที่ในการรับประกันเงินฝาก
2.9. ลูกค้ายอมรับและรับทราบว่าการซื้อขายทองคำเป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากความผันผวนขึ้นลงของราคาทองคำที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามกลไกของตลาดและปัจจัยภายนอกอย่างอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือผลขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดมีขึ้นกับลูกค้า

ข้อ 3. การเปิดบัญชีซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

3.1. ลูกค้าสามารถเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] กับบริษัทฯโดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า(ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลของตนเองเท่านั้น หากลูกค้านำข้อมูลของบุคคลอื่นมาแทนอาจมีความผิดตามกฎหมายซึ่งบริษัทฯไม่มีส่วนรู้เห็นการกระทำของลูกค้าดังกล่าว)พร้อมทั้งนำส่งภาพถ่ายของลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกำหนดรหัสผ่าน(Password) ด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อลูกค้าดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทฯ จะดำเนินการส่งรหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password) ในรูปแบบของข้อความสั้น (SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ และเมื่อลูกค้ากรอกรหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)เพื่อยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์แล้วข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกส่งมายังบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ให้แก่ลูกค้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ รหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)จะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งธุรกรรม และจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานซ้ำได้อีก โดยที่ รหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)จะมีอายุการใช้งาน 5 นาทีเท่านั้น และหากลูกค้าทำการขอรหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)อีกครั้ง รหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)เดิมจะไม่สามารถใช้งานได้ทันที
3.2. เมื่อลูกค้า ได้รับการอนุมัติเปิดบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้ว ลูกค้าจะได้รับรหัสประจำตัวลูกค้า (Username) เพื่อนำไปใช้ร่วมกับรหัสผ่าน(Password) เพื่อเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้ได้
3.3. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบที่จะจดจำและเก็บรักษารหัสประจำตัวลูกค้า(Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดล่วงรู้หรือรับทราบ(ไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และรหัสผ่าน (Password)ไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าหรือบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ที่บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้า (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และไปใช้ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องถือว่าลูกค้าทำธุรกรรมนั้นเอง และที่สำคัญลูกค้าตกลงรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น
3.4. กรณีที่ลูกค้าลืมรหัสผ่าน (Password)ลูกค้าสามารถกำหนดรหัสผ่าน (Password)ใหม่ผ่านทางระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ได้ โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการกดหรือคลิกที่คำว่า "ข้าพเจ้าลืมรหัสผ่าน (Password)" เพื่อให้บริษัทฯ ยกเลิกรหัสผ่าน (Password) เดิมของลูกค้า และบริษัทฯ จะทำการส่งรหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password) ในรูปแบบของข้อความสั้น (SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ในการกำหนดรหัสผ่าน (Password) ใหม่ต่อไป
3.5. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าในระบบการซื้อขาย[MTS Gold Blockchain] นั้นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้า ดังนั้นกรณีที่ลูกค้ายกเลิกเบอร์โทรศัพท์หรือทำเบอร์โทรศัพท์หายลูกค้าจะต้องติดต่อบริษัทฯผ่านทาง 02-770-7777 เพื่อระงับการใช้งานรหัสประจำตัว [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และต้องทำการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปิดใช้งานใหม่ กรณีที่ลูกค้าไม่ทำการติดต่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวและมีบุคคลอื่นนำรหัสประจำตัวลูกค้าและรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และไปใช้ในการทำธุรกรรมการซื้อขายทองคำของลูกค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในเหตุการณ์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น

ข้อ 4. ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการการทำธุรกรรมออนไลน์

4.1. ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของลูกค้าหรือของบริษัทฯ เกิดขัดข้องหรือไม่สามารถใช้การได้ไม่ว่าเพราะสาเหตุใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนี้ บรรดาธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความขัดข้องหรือไม่สามารถใช้การได้ดังกล่าว บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าวได้แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว
4.2. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมออนไลน์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการการทำธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดหรือความขัดข้องของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ทั้งนี้ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว
4.3. ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการใช้บัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และในการทำธุรกรรมการซื้อขายทองคำ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทฯ เช่น การทำธุรกรรมซื้อทองคำหรือขายทองคำที่ผิดพลาดของลูกค้าเอง เป็นต้น ทั้งนี้ บรรดาธุรกรรมการซื้อ การขาย หรือการขอรับทองคำ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ดำเนินการหรือกระทำไปลงแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิกถอนได้ และบรรดาธุรกรรมการซื้อ การขาย หรือการขอรับทองคำ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าได้ดำเนินการหรือกระทำไปลงแล้วจะมีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมายโดยทันที
4.4. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของลูกค้าหรือของบริษัทฯ เกิดขัดข้องไม่ว่าเพราะสาเหตุใด ๆ อันส่งผลให้ราคาทองคำที่แสดงผ่านระบบการซื้อขาย[MTS Gold Blockchain] เกิดความผิดพลาดและ/หรือคลาดเคลื่อนไปจากราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญคือมากกว่า 100 บาทต่อบาททอง เมื่อเทียบกับราคาตลาดภายใน 2 นาทีนับจากเวลาที่ลูกค้าซื้อหรือขาย ณ ขณะที่ลูกค้าทำรายการซื้อหรือขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย[MTSGoldBlockchain] (ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่ราคาตลาดอยู่ที่ 25,500 บาทต่อบาททองคำ ในขณะที่ระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]แสดงราคาทองคำที่25,400 บาทต่อบาททองคำ ซึ่งถือเป็นราคาที่มีความแตกต่างไปจากราคาตลาดอย่างมีนัยสำคัญ)โดยที่ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯมีสิทธิที่จะยกเลิกบรรดาธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดและ/หรือคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้ทันที โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งการยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดและ/หรือคลาดเคลื่อนดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 5. การซื้อทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

5.1. ในการซื้อทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ลูกค้าสามารถที่จะทำธุรกรรมการซื้อทองคำจากบริษัทฯ ขั้นต่ำได้ไม่น้อยกว่า 0.1 กรัม (ศูนย์จุดหนึ่งกรัม) และในมูลค่าสูงสุดได้ไม่เกิน 100 กรัม (หนึ่งร้อยกรัม) ต่อ 1 ธุรกรรม
5.2. ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษาบรรดาทองคำที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทฯ ภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
5.3. ในการชำระเงินค่าซื้อทองคำลูกค้าต้องชำระเงินค่าซื้อทองคำให้แก่บริษัทฯ ภายใน 5 นาทีนับจากที่มีการกดยืนยันคำสั่งซื้อทอง โดยชำระเงินผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด
5.4. กรณีลูกค้าต้องการชำระเงินค่าซื้อทองคำด้วยบัตรเครดิต ลูกค้ารับทราบว่าราคาที่บริษัทฯ เสนอขายไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ดังนั้นลูกค้ายินดีที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดาค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ โดยมีอัตราขั้นต่ำที่ 3% ของราคาสินค้า อนึ่ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า
5.5. ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ชำระเงินค่าซื้อทองคำให้แก่บริษัทฯ โดยครบถ้วน บริษัทฯ จะทำการส่งมอบทองคำให้แก่ลูกค้าโดยวิธีการเพิ่มหน่วยทองคำตามข้อ 5.1 เข้าสู่บัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า โดยบริษัทฯ จะเพิ่มหน่วยทองคำดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายใน 1 วัน
5.6. กรณีที่ลูกค้าทำการซื้อทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] และลูกค้ายังไม่ได้ดำเนินการชำระเงินค่าซื้อทองคำให้แก่บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 บริษัทฯ จะไม่ทำการเพิ่มหน่วยทองคำเข้าสู่บัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า และธุรกรรมการซื้อทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้รับชำระเงินค่าซื้อทองคำตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 จะถูกยกเลิกโดยทันที โดยที่บริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งการยกเลิกดังกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ข้อ 6. การขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

6.1. ในการขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ลูกค้าสามารถที่จะทำธุรกรรมการขายทองคำให้แก่บริษัทฯ เฉพาะทองคำในส่วนที่ครบหน่วยส่งมอบทองคำตามประกาศสมาคมเท่านั้น ซึ่งมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 กรัม และในหน่วยทองคำสูงสุดไม่เกิน 100 กรัม ต่อ 1 ธุรกรรม โดยที่ บริษัทฯ จะคำนวณหน่วยทองคำของธุรกรรมการขายทองคำให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าวออกมาเป็นมูลค่าเงินบนพื้นฐานของราคาซื้อขายทองของบริษัทฯ ณ เวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมการขายทองคำให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ ลูกค้าจะทำการขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ได้เฉพาะทองคำที่ลูกค้าเก็บรักษาไว้ในบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าเท่านั้น
6.2. เมื่อลูกค้าได้ทำธุรกรรมการขายทองคำให้แก่บริษัทฯ จนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะชำระเงินค่าขายทองคำให้แก่ลูกค้าภายใน 3 วัน โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าขายทองคำเข้าบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ เท่านั้น

ข้อ 7. การรับมอบทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

7.1. ลูกค้ามีสิทธิขอรับมอบทองคำที่ลูกค้าเก็บรักษาไว้ในบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้าได้ ทั้งนี้ เฉพาะทองคำในส่วนที่ครบหน่วยส่งมอบทองคำเท่านั้น สำหรับทองคำในส่วนที่ยังไม่ครบหน่วยส่งมอบทองคำ ลูกค้าไม่สามารถขอรับมอบทองคำดังกล่าวได้ โดยลูกค้าสามารถที่จะทำการขายทองคำในส่วนยังไม่ครบหน่วยส่งมอบทองคำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ได้
7.2. ในการรับมอบทองคำที่ลูกค้าเก็บรักษาไว้ในบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของลูกค้า ลูกค้าจะสามารถรับมอบทองคำได้ภายใน 3วันนับแต่วันที่ลูกค้าได้ดำเนินการจองทองคำจากบริษัทฯทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องมารับมอบทองคำที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่ทำการสาขาทุกสาขาของบริษัทฯ เท่านั้นโดยลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนของลูกค้า หรือในกรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนของลูกค้าและผู้รับมอบอำนาจและเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยที่ บริษัทฯ จะเป็นผู้มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในอันที่พิจารณาการรับมอบทองคำดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 8. การโอนทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

8.1. บริษัทฯ ตกลงและยินยอมให้ลูกค้ามีสิทธิในการโอนทองคำของลูกค้าภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] เฉพาะทองคำในส่วนที่ครบหน่วยส่งมอบทองคำตามประกาศสมาคมเท่านั้น ซึ่งมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 กรัม และในหน่วยทองคำสูงสุดไม่เกิน 100 กรัม ต่อ 1 ธุรกรรม โดยที่การโอนทองคำของลูกค้าดังกล่าวจะต้องเป็นการโอนทองคำให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] อยู่แล้วเท่านั้นโดยลูกค้าจะต้องยืนยันการโอนผ่านการกดรหัสครั้งเดียว หรือ OTP (One Time Password)และผู้รับโอนจะต้องตกลงยอมรับการรับโอนดังกล่าวในบัญชีซื้อขายทองคำภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ของผู้รับโอนทั้งนี้ เมื่อผู้รับโอนตกลงยอมรับการรับโอนดังกล่าวแล้ว ถือว่าลูกค้าได้โอนทองคำให้แก่ผู้รับโอนแล้ว และกรรมสิทธิ์ในทองคำดังกล่าวจะตกเป็นของผู้รับโอนโดยทันที และลูกค้าจะไม่สามารถแก้ไขการโอนหรือเรียกร้องทองคำที่โอนไปแล้วดังกล่าวคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
8.2. การทำธุรกรรมการโอนทองคำของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อ 8 นี้ เมื่อลูกค้าได้ดำเนินการหรือกระทำธุรกรรมไปลงแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหรือเพิกถอนได้ และบรรดาธุรกรรมการโอนทองคำของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อ 8 นี้ ซึ่งลูกค้าได้ดำเนินการหรือกระทำไปลงแล้วจะมีผลผูกพันลูกค้าตามกฎหมายโดยทันทีทั้งนี้ ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมการโอนทองคำของลูกค้า

ข้อ 9. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

9.1. ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อจากบริษัทฯ ภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดฉบับนี้
9.2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]นั้น จะถูกแยกเก็บรักษาไว้โดยเฉพาะเจาะจงจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้าที่ลูกค้าซื้อผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]
9.3. ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้ค่าซื้อทองคำที่ลูกค้าจะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ได้ ทั้งนี้ กรณีที่ลูกค้ามีหนี้อื่นใดอยู่กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวได้ทันที โดยบริษัทฯ จะต้องแจ้งการชำระหนี้ดังกล่าวให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนการชำระหนี้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
9.4. บริษัทฯตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังในการสงวนทรัพย์สินของลูกค้าเหมือนกับเช่นที่บริษัทฯ เคยประพฤติในกิจการของตนเอง

ข้อ 10. ระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]และการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

10.1. การเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับทันทีที่ลูกค้าได้กดหรือคลิกที่คำว่า "ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อไขและข้อตกลงข้างต้น" และให้มีผลใช้บังคับโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
10.2. การเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ตามข้อกำหนดฉบับนี้อาจยกเลิกได้โดยบริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]ไปยังอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
10.3. กรณีที่บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลายให้ถือว่าการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ตามข้อกำหนดฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลงในทันที
10.4. กรณีที่ลูกค้ากระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาภายใน 15 วันนับแต่วันที่กระทำการฝ่าฝืนหรือนับแต่วันที่ไม่ปฏิบัติดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังลูกค้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
10.5. กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือของลูกค้าที่ลูกค้าได้แจ้งไว้แก่บริษัทฯ ให้ถือว่าการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ตามข้อกำหนดฉบับนี้เป็นอันสิ้นสุดลงในทันที

ข้อ 11. ผลของการสิ้นสุดลงของการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]

เมื่อการเข้าร่วมโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

11.1. บริษัทฯ จะดำเนินการระงับการทำธุรกรรมทั้งหมดของบัญชีซื้อขายทองคำของลูกค้าภายใต้โครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain]
11.2. บริษัท ฯ จะดำเนินการส่งมอบทองคำคืนให้แก่ลูกค้าภายใน 14 วันนับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อกับทางบริษัทฯ เพื่อขอรับมอบทองคำที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯเท่านั้นโดยลูกค้าจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนของลูกค้า หรือในกรณีมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมทั้งแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนของลูกค้าและผู้รับมอบอำนาจและเอกสารมอบอำนาจที่ถูกต้องสมบูรณ์ โดยที่ บริษัทฯ จะเป็นผู้มีดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวในอันที่พิจารณาการรับมอบทองคำดังกล่าวให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 12. ความรับผิดชอบและการเยียวยา

12.1. ลูกค้าตกลงรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้า หรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่บริษัทฯอาจได้รับอันเนื่องมาจากเรียกร้องหรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทฯ ต้องรับผิดเกี่ยวกับข้อกำหนดนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ หรืองดเว้นกระทำการ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯแต่ประการใด
12.2. ลูกค้าตกลงว่าบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับหากความสูญเสียและ/หรือความเสียดังกล่าว มีเหตุจากอัคคีภัย พายุ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่อของบริษัทฯหรือพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ

ข้อ 13. ข้อกำหนดอื่น ๆ

13.1. ไม่ถือว่าการที่บริษัทฯ ไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือไม่เยียวยาแก้ไขภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขนั้น และไม่ถือว่าการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขแต่เพียงอย่างเดียวหรือแต่บางส่วนเป็นการตัดการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขนั้นในต่อไป หรือเป็นการตัดการใช้สิทธิ อำนาจ หรือการเยียวยาแก้ไขอื่น ๆ ไม่ถือว่าการสละสิทธิในการละเมิดข้อตกลงหรือข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ของบริษัทฯ เป็นการสละสิทธิในการละเมิดข้อตกลงหรือข้อกำหนดนั้น ๆ หรือข้อตกลงหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ที่เกิดขึ้นภายหลัง
13.2. ข้อกำหนดฉบับนี้ จะถูกใช้ ตีความ และได้รับการปฏิบัติและบังคับใช้ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
13.3. กรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดฉบับนี้บริษัทฯ กับลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการเจรจาเพื่อหาทางออกและระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยสุจริตและโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กรณีที่การเจรจาเพื่อหาทางออกและระงับข้อพิพาทโดยสุจริตดังกล่าว ใช้เวลาเกินกว่า 30 วัน ให้ถือว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นข้อพิพาทที่ไม่สามารถระงับได้ด้วยการเจรจา กรณีเช่นว่านี้ บริษัทฯ หรือลูกค้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีสิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้
13.4. กรณีที่ ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ ถูกถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ บริษัทฯ และลูกค้าตกลงกันว่า ความสมบูรณ์หรือการใช้บังคับของข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่น ๆ จะไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกทำให้เสื่อมหรือสิ้นผลไม่ว่าในทางใดโดยข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ถูกถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้นั้น
13.5. บริษัทฯ อาจยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งมีการยกเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ให้การยกเลิก หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับกับลูกค้าและให้ถือว่าบริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้แก่ลูกค้าทราบแล้วโดยพลันเมื่อได้มีการติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือการแจ้งในลักษณะอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร
13.6. ข้อกำหนดฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เฉพาะกับโครงการซื้อขายทองคำผ่านระบบการซื้อขาย [MTS Gold Blockchain] ของบริษัทฯ เท่านั้น กรณีที่ข้อกำหนดฉบับนี้ มีข้อความขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า บริษัทฯ และลูกค้าตกลงให้ยึดถือเอาเนื้อหาของข้อกำหนดฉบับนี้ เป็นข้อความที่มีผลใช้บังคับระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า